รถไฟยกเลิกการเดินขบวนรถเร็ว (กรุงเทพ-เด่นชัย-กรุงเทพ) เป็นกรณีชั่วคราว สกัดโควิด

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศยกเลิกการเดินขบวนรถในเส้นทางสายเหนือ ขบวนรถเร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ตามหนังสืออุตรดิตถ์ แจ้งการยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยการรถไฟฯ ได้รับหนังสือจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต.0017.2/4808 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แจ้งยกระดับมาตรการการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย พิจารณางดเดินขบวนรถโดยสารเข้าพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่สถานีศิลาอาสน์ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดเดินขบวนรถที่เดินทางผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ขบวนรถ คือ เร็วที่ 111/112 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ) โดยให้ขบวนรถดังกล่าวงดเดินตามวัน เวลา ดังนี้

วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 111 (กรุงเทพ – เด่นชัย) ประกาศยกเลิกการเดินขบวนรถจาก กรุงเทพ – เด่นชัย

วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ให้ขบวนรถเร็วที่ 112
(เด่นชัย – กรุงเทพ) ประกาศยกเลิกการเดินขบวนรถจาก เด่นชัย – กรุงเทพ

นายวรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติม สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง